หน้าแรก    บริการของสำนักงานกรุณาเลือกประเภทงานบริการ
     บริการด้านงานบัญชี
     บริการด้านภาษีอากร
     บริการงานจดทะเบียน
     บริการด้านกฎหมาย
     บริการด้าน ITบริการด้านงานบัญชี

ระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารและความสำเร็จของกิจการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการดำเนินกิจการของธุรกิจแต่ละประเภทล้วนมีลักษณะที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การสรรหาและว่าจ้างนักบัญชีที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของธุรกิจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ไม่เหมาะสมกับงบประมาณที่มีจำกัดของธุรกิจส่วนใหญ่ การตัดสินใจ outsource บุคคลากรที่มีความชำนาญจากภายนอกจึงกลายเป็นตัวเลือกที่สำคัญสำหรับธุรกิจจำนวนมากในปัจจุบัน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปี และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเฉพาะด้านหลากหลายประเภท ทางสำนักงานฯ มีความยินดีให้บริการด้านงานบัญชีแก่ธุรกิจของคุณ ดังนี้
 • บริการจัดทำบัญชี
  บริการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางแบบครบวงจร ตั้งแต่การวางผังบัญชี การบันทึกรายการรายวัน การผ่านรายการ การคำนวณค่าเสื่อมราคา การคำนวณภาษี การปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินประจำงวดสำหรับส่งมอบให้ผู้สอบบัญชีอิสระเพื่อดำเนินการตรวจสอบก่อนนำส่งแก่กรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ต่อไป
 • บริการตรวจสอบบัญชี
  บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีและทีมงานตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ ให้แก่ธุรกิจที่จัดทำบัญชีและงบการเงินโดยฝ่ายบัญชีภายในองค์กร เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของธุรกิจตามข้อบังคับในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 อันจะเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของธุรกิจ
 • บริการที่ปรึกษาการวางระบบบัญชี
  บริการให้คำปรึกษาในการวางระบบบัญชีเพื่อสร้างระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร นับตั้งแต่การวางผังบัญชี การวางรูปแบบเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร แนวทางการบันทึกบัญชี การเชื่อมต่อข้อมูลทางบัญชีระหว่างส่วนงาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ การวางรูปแบบรายงานทางการเงิน เป็นต้น

สอบถามข้อมูลบริการ  |  กลับไปด้านบนบริการด้านภาษีอากร

งานด้านภาษีอากรถือเป็นงานที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจทุกประเภท อย่างไรก็ตามเนื่องจากภาษีอากรและเงินสมทบกองทุนตามกฎหมายที่ธุรกิจต้องรับผิดชอบมีอยู่มากมายหลายประเภท อีกทั้งการนำส่งภาษีและเงินสมทบดังกล่าวส่วนใหญ่จำเป็นต้องทำเป็นประจำทุกเดือน โดยยื่นพร้อมกับแบบแสดงรายการซึ่งต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรและเงินสมทบอย่างครบถ้วนถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง ทางสำนักงานฯ มีความยินดีให้บริการด้านภาษีอากรและเงินสมทบกองทุนต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ดังนี้
 • บริการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล
  กิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคลมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีและกลางปี โดยกรอกแบบแสดงรายการ (ภ.ง.ด. 50, 51) พร้อมนำส่งภาษีเงินได้ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (สำหรับภาษีเงินได้ประจำปี) และภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี (สำหรับภาษีเงินได้กลางปี)
 • บริการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  กิจการที่อยู่ในบังคับต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายเมื่อจ่ายเงินได้พึงประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร ต้องจัดทำหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย และกรอกแบบแสดงรายการ (ภ.ง.ด. 1, 3, 53) เพื่อนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 • บริการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
  กิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและ/หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ มีหน้าที่จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายและ/หรือรายงานรายรับก่อนหักรายจ่ายแล้วแต่กรณี และกรอกแบบแสดงรายการ (ภ.พ. 30, ภ.ธ. 40) เพื่อนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มและ/หรือภาษีธุรกิจเฉพาะภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • บริการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทุนแทน
  กิจการที่อยู่ในบังคับต้องขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมและพระราชบัญญัติเงินทดแทน มี่หน้าที่กรอกแบบแสดงรายการเพื่อนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นรายเดือน (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) และนำส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี
 • บริการนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  บุคคลธรรมดา กองมรดก ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีและกลางปี เมื่อมีเงินได้พึงประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร โดยกรอกแบบแสดงรายการ (ภ.ง.ด. 90-94) พร้อมนำส่งภาษีเงินได้ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี (สำหรับภาษีเงินได้ประจำปี) และภายในเดือนกันยายนของทุกปี (สำหรับภาษีเงินได้กลางปี)
 • บริการที่ปรึกษาการวางแผนภาษีอากร
  ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การคำนวณภาษีอากรรวมถึงสิทธิพิเศษทางภาษีที่กิจการมีสิทธิได้รับถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการบริหารงานธุรกิจทุกประเภทในปัจจุบัน การวางแผนภาษีอากรที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้กิจการสามารถลดค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น ทางสำนักงานฯ มีความยินดีให้คำปรึกษาการวางแผนภาษีอากรสำหรับธุรกิจของคุณโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษีอากรโดยเฉพาะเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจของคุณ

สอบถามข้อมูลบริการ  |  กลับไปด้านบนบริการงานจดทะเบียน

วงจรการดำเนินกิจการของธุรกิจทุกประเภทมีความจำเป็นต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานจดทะเบียนอยู่เสมอ นับแต่การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล การจดทะเบียนการค้า การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ การขึ้นทะเบียนลูกจ้าง-นายจ้าง การจดทะเบียนเพิ่มทุน-ลดทุน-เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น การแจ้งเลิกนิติบุคคล เป็นต้น ทีมงานของสำนักงานฯ มีความพร้อมที่จะให้บริการจดทะเบียนที่รวดเร็วทันใจเพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ธุรกิจของคุณ ดังนี้
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
  บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลทุกประเภท อาทิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัทจำกัด กิจการร่วมค้า นิติบุคคลอาคารชุด เป็นต้น รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือรับรองนิติบุคคล จดทะเบียนเพิ่มทุน-ลดทุน เป็นต้น
 • บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร
  บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมาย ยื่นคำขอโต้แย้งการจดทะเบียน เป็นต้น
 • บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
  บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับกิจการที่อยู่ในบังคับต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร รวมถึงบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การแจ้งขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวม/แยกเป็นรายสถานประกอบการ เป็นต้น
 • บริการขึ้นทะเบียนลูกจ้างและนายจ้าง
  บริการขึ้นทะเบียนลูกจ้างและนายจ้างสำหรับธุรกิจที่อยู่ในบังคับต้องขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมและพระราชบัญญัติเงินทดแทน รวมถึงบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตนและนายจ้าง การแจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน การแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน การขอเปลี่ยนแปลงบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล เป็นต้น
 • บริการจดทะเบียนแจ้งเลิกนิติบุคคล
  บริการจดทะเบียนแจ้งเลิกนิติบุคคล แจ้งเลิกทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) รวมถึงการให้คำปรึกษาในการชำระบัญชีจนกระทั่งถึงการจัดทำงบการเงินหลังการชำระบัญชีเพื่อยื่นขอเสร็จการชำระบัญชี

สอบถามข้อมูลบริการ  |  กลับไปด้านบนบริการด้านกฎหมาย

กิจการจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนเพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปได้อย่างราบรื่นและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิด การว่าจ้างนักกฎหมายประจำเพื่อดูแลงานด้านกฎหมายของกิจการเป็นสิ่งที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงและไม่เหมาะกับงบประมาณของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางส่วนใหญ่ ทางสำนักงานฯ มีความยินดีให้บริการด้านกฎหมายโดยนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะแก่ธุรกิจของคุณ ดังนี้
 • บริการให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ
  บริการให้คำปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ อาทิ กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแรงงาน เป็นต้น โดยนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการบริหารงานและดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรค อีกทั้งยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางกฎหมายที่ธุรกิจคุณมีสิทธิได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • บริการที่ปรึกษาในการตรวจ ร่างและทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ
  ข้อความในเอกสารนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลผูกพันระหว่างคุณและคู่สัญญาจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อป้องกันการผิดพลาดและความเสียเปรียบที่อาจเกิดขึ้น สำนักงานฯ ยินดีให้บริการตรวจ ร่าง และทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ เพื่อให้การทำนิติกรรมของคุณประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมาย
 • บริการให้คำปรึกษาทางอรรถคดีและการว่าความ
  นักกฎหมายของสำนักงานฯ มีความยินดีบริการให้คำปรึกษาและว่าความในอรรถคดีต่าง ๆ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

สอบถามข้อมูลบริการ  |  กลับไปด้านบนบริการด้าน IT

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามระบบสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณอาจไม่ได้หมายถึงระบบสารสนเทศที่มีความสามารถสูงที่สุดและมีฟังก์ชั่นการทำงานที่ซับซ้อนที่สุดเสมอไป ทั้งนี้เนื่องจากระบบเหล่านั้นมักต้องการบุคคลากรที่มีความสามารถสูงในการใช้งาน อีกทั้งยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบตามมาอีกนับไม่ถ้วน ทางสำนักงานฯ มีความยินดีให้บริการด้าน IT แก่คุณด้วยทีมวิศวกรและนักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบงานธุรกิจโดยเฉพาะเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแท้จริง ดังนี้
 • บริการวางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ
  บริการวางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจแบบครบวงจรทั้งสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นดำเนินกิจการและธุรกิจที่มีการดำเนินกิจการอยู่แล้วซึ่งต้องการนำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น นับตั้งแต่การศึกษาความต้องการของลูกค้า ดำเนินการสรรหา พัฒนา ปรับเปลี่ยน (customize) ระบบซอฟแวร์เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบเพื่อให้ระบบอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและทันสมัยอยู่เสมอ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
 • บริการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
  สำหรับธุรกิจที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานอยู่แล้วแต่มีความต้องการปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ทางสำนักงานฯ มีความยินดีให้คำปรึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณในการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ งบประมาณ การคัดสรรซอฟแวร์และบริษัทผู้รับเหมา รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่คุณและบริษัทผู้รับเหมาขณะดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อให้การพัฒนาระบบสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ราบรื่น และตรงตามความต้องการของธุรกิจของคุณสูงที่สุด

สอบถามข้อมูลบริการ  |  กลับไปด้านบนบริการของสำนักงาน
  บริการด้านงานบัญชี
  บริการด้านภาษีอากร
  บริการงานจดทะเบียน
  บริการด้านกฎหมาย
  บริการด้าน IT


ถาม-ตอบ
  คำถามทั่วไปเกี่ยวกับบริการ
  คำถามเกี่ยวงานบัญชี
  คำถามเกี่ยวกับภาษีอากร
  คำถามเกี่ยวกับงานจดทะเบียน
  คำถามเกี่ยวกับงานกฎหมาย
  คำถามเกี่ยวกับงาน IT


เว็บไซต์น่าสนใจ
  กรมสรรพากร
  ประมวลรัษฎากรออนไลน์
  สรรพากรสาส์น
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  สภาวิชาชีพบัญชี
  สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรก | บริการของสำนักงาน | สาระน่ารู้ | ถาม-ตอบ | รู้จักสำนักงาน | ติดต่อเรา | ติดต่อเว็บมาสเตอร์


สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สำนักงานยงยุทธการบัญชีและกฎหมาย
589 อาคารถุงเงิน ถ.ลาดหญ้า คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร: 0-2861-4611-5  แฟ็กซ์: 0-2438-2202  อีเมล์: info@yongyout.com