หน้าแรก    สาระน่ารู้    บทความน่าอ่าน


มุมภาษี : มาตรการทางภาษี (2)
...................................................................................................................................................................
ที่มา: มุมภาษี เดลินิวส์ / 21 เมษายน 2551มีท่านผู้อ่านแจ้งเข้ามาว่า วันที่ใช้บังคับมาตรการทางภาษี ในประเด็นการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ จากเดิมที่กำหนดไว้อัตราร้อยละ 3.3 เป็นอัตราร้อยละ 0.11 สำหรับรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร

ทั้งนี้เฉพาะการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำภายใน 1 ปี นับจากวันใดแน่ ที่เคยเขียนว่า วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับคือ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2552 ถูกต้องหรือไม่

ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ ได้ตรวจสอบวันที่มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความ ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 472) พ.ศ. 2551 อีกครั้งหนึ่งแล้ว ปรากฏว่า วันที่มีผลใช้บังคับคือวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ซึ่งวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ วันที่ 28 มีนาคม 2551 ดังนั้น กำหนด  เวลา 1 ปี นับจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาต้องเป็นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2552  

แต่เนื่องจากวันที่ 28 มีนาคม 2552 ตรงกับวันเสาร์ครับ กำหนดเวลาวันสุดท้ายจึงต้องเลื่อนออกไปเป็นวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 ครับ ทั้งนี้ ตามมาตรา 193/8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติไว้ความว่า กรณีวันสุดท้ายของกำหนดเวลาของทางราชการตรงกับวันหยุดทำการ ให้นับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา

จึงขอท่านได้ขีดเส้นหรือวงเครื่องหมายไว้ที่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 เป็นวันสุดท้ายของมาตรการทางภาษีที่กำหนดให้ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.11 สำหรับรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการขาย อสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรดังกล่าว

ซึ่งท่านผู้ขายผู้ซื้อต้องไปจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อขายกันให้ทันในกำหนดเวลาดังกล่าว เพราะพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะก็จะกลับไปเป็น 3.3 ดังเดิมครับ

ขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า มาตรการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าว สอดคล้องกับการลดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ และห้องชุดของกรมที่ดินที่ลดให้เหลือร้อยละ 0.1 ครับ

และต้องกราบขออภัยท่านผู้อ่านที่ข้อมูล ผิดพลาดไป แต่ยังไม่ทำให้เสียหายครับ.

บริการของสำนักงาน
  บริการด้านงานบัญชี
  บริการด้านภาษีอากร
  บริการงานจดทะเบียน
  บริการด้านกฎหมาย
  บริการด้าน IT


ถาม-ตอบ
  คำถามทั่วไปเกี่ยวกับบริการ
  คำถามเกี่ยวงานบัญชี
  คำถามเกี่ยวกับภาษีอากร
  คำถามเกี่ยวกับงานจดทะเบียน
  คำถามเกี่ยวกับงานกฎหมาย
  คำถามเกี่ยวกับงาน IT


เว็บไซต์น่าสนใจ
  กรมสรรพากร
  ประมวลรัษฎากรออนไลน์
  สรรพากรสาส์น
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  สภาวิชาชีพบัญชี
  สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรก | บริการของสำนักงาน | สาระน่ารู้ | ถาม-ตอบ | รู้จักสำนักงาน | ติดต่อเรา | ติดต่อเว็บมาสเตอร์


สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สำนักงานยงยุทธการบัญชีและกฎหมาย
589 อาคารถุงเงิน ถ.ลาดหญ้า คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร: 0-2861-4611-5  แฟ็กซ์: 0-2438-2202  อีเมล์: info@yongyout.com