หน้าแรก    สาระน่ารู้    บทความน่าอ่าน


มุมภาษี : มาตรการทางภาษี
...................................................................................................................................................................
ที่มา: มุมภาษี เดลินิวส์ / 7 เมษายน 2551ค่อย ๆ ทยอยตรากฎหมายหรือออกกฎหมายเพื่อให้มีผลใช้บังคับสำหรับมาตรการทางภาษีที่รัฐบาลโหมโฆษณา

มาตรการแรกที่ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551 ปรับเพิ่มเงินได้สุทธิจากการคำนวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเดิมที่กำหนดไว้ 100,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 150,000 บาท สำหรับปีภาษี เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยหวังให้เกิดการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้และสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ

มาตรการต่อมาคือ การลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ จากเดิมที่กำหนดไว้อัตราร้อยละ 3.3 เป็นอัตราร้อยละ 0.11 สำหรับรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ทั้งนี้ เฉพาะการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำภายใน 1 ปี นับจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับคือ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2552 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 472) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลหวังให้เกิดการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ อันจะทำให้ธุรกิจดังกล่าวสามารถขยายตัวต่อไป รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ขีดเส้นหรือวงเครื่องหมายไว้ที่วันที่ 27 มีนาคม 2552 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของมาตรการทางภาษี ที่กำหนดให้ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.11 สำหรับรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรดังกล่าว ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์เป็นการทั่วไปทั่วถึงกันหมด ไม่จำกัดเฉพาะผู้ประกอบการค้าอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ชาวบ้านชาวช่องก็ได้สิทธิประโยชน์นี้ด้วย  

ได้พลิกปฏิทินปีหน้าดูแล้ววันที่ 27 มีนาคม 2552 ตรงกับวันศุกร์พอดี ซึ่งเป็นวันทำการตามปกติ จึงไม่มีการเลื่อนหรือขยายเวลาออกไป เพราะเหตุที่วันสุดท้ายของกำหนดเวลาของทางราชการตรงกับวันหยุดราชการ ตามมาตรา 193/8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่อย่างใด

ดังนั้น ขอเรียนย้ำว่าครบกำหนดเวลา 1 ปีก็เป็นหมดมาตรการนี้ทันทีครับ.

บริการของสำนักงาน
  บริการด้านงานบัญชี
  บริการด้านภาษีอากร
  บริการงานจดทะเบียน
  บริการด้านกฎหมาย
  บริการด้าน IT


ถาม-ตอบ
  คำถามทั่วไปเกี่ยวกับบริการ
  คำถามเกี่ยวงานบัญชี
  คำถามเกี่ยวกับภาษีอากร
  คำถามเกี่ยวกับงานจดทะเบียน
  คำถามเกี่ยวกับงานกฎหมาย
  คำถามเกี่ยวกับงาน IT


เว็บไซต์น่าสนใจ
  กรมสรรพากร
  ประมวลรัษฎากรออนไลน์
  สรรพากรสาส์น
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  สภาวิชาชีพบัญชี
  สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรก | บริการของสำนักงาน | สาระน่ารู้ | ถาม-ตอบ | รู้จักสำนักงาน | ติดต่อเรา | ติดต่อเว็บมาสเตอร์


สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สำนักงานยงยุทธการบัญชีและกฎหมาย
589 อาคารถุงเงิน ถ.ลาดหญ้า คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร: 0-2861-4611-5  แฟ็กซ์: 0-2438-2202  อีเมล์: info@yongyout.com