หน้าแรก    สาระน่ารู้    บทความน่าอ่าน


มุมภาษี : ภาษีบริจาค
...................................................................................................................................................................
ที่มา: มุมภาษี เดลินิวส์ / 3 ธันวาคม 2550สืบเนื่องมาจากการที่กรมศิลปากร ที่มีหน้าที่บำรุงรักษา อนุรักษ์ ส่งเสริม สร้างสรรค์ เผยแพร่สืบทอดศิลปะวิทยาการมรดกวัฒน ธรรมของชาติในด้านศิลปกรรม โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรม เนียม จารีตประเพณี หอสมุด และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งจะมีบุคคล บริษัท ห้างร้าน บริจาคเงินให้การสนับสนุนในการบำรุงรักษาและบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ จึงมีปัญหาว่าผู้บริจาคสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

ซึ่งเรื่องนี้กรมสรรพากรวางแนวคำตอบดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้แก่กรมศิลปากร เนื่องจากกรมศิลปากรเป็นส่วนราชการ ไม่เข้าลักษณะเป็นสถานพยาบาล สถานศึกษาของทางราชการ องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47 (7) (ก) และ (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น ผู้บริจาคไม่มีสิทธินำเงินบริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนใน การคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 47 (7) (ก) และ (ข) แห่งประมวลรัษฎากร

อย่างไรก็ดี หอสมุด ห้องสมุด พิพิธ ภัณฑ์ หอศิลป์ของทางราชการเป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 (4) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534

ดังนั้นหากบุคคลธรรมดาบริจาคเงินโดยตรงให้หน่วยงานดังกล่าว ผู้บริจาคเงินมีสิทธินำเงินบริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

ส่วนกรณีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบริจาคเงินให้แก่กรมศิลปากรแยกพิจารณาดังนี้

1. การบริจาคเงินให้แก่กรมศิลปากร เฉพาะเพื่อการบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปะวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ มีสิทธินำเงินบริจาคมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร

2. การบริจาคเงินให้แก่กรมศิลปากร เฉพาะเพื่อกิจการสถานศึกษา หอสมุด หรือ ห้องสมุด หรือสถาบันวิจัย เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อการศึกษา มีสิทธินำเงินบริจาคมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้อีกในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร.

บริการของสำนักงาน
  บริการด้านงานบัญชี
  บริการด้านภาษีอากร
  บริการงานจดทะเบียน
  บริการด้านกฎหมาย
  บริการด้าน IT


ถาม-ตอบ
  คำถามทั่วไปเกี่ยวกับบริการ
  คำถามเกี่ยวงานบัญชี
  คำถามเกี่ยวกับภาษีอากร
  คำถามเกี่ยวกับงานจดทะเบียน
  คำถามเกี่ยวกับงานกฎหมาย
  คำถามเกี่ยวกับงาน IT


เว็บไซต์น่าสนใจ
  กรมสรรพากร
  ประมวลรัษฎากรออนไลน์
  สรรพากรสาส์น
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  สภาวิชาชีพบัญชี
  สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรก | บริการของสำนักงาน | สาระน่ารู้ | ถาม-ตอบ | รู้จักสำนักงาน | ติดต่อเรา | ติดต่อเว็บมาสเตอร์


สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สำนักงานยงยุทธการบัญชีและกฎหมาย
589 อาคารถุงเงิน ถ.ลาดหญ้า คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร: 0-2861-4611-5  แฟ็กซ์: 0-2438-2202  อีเมล์: info@yongyout.com