หน้าแรก    สาระน่ารู้    บทความน่าอ่าน


มุมภาษี : ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
...................................................................................................................................................................
ที่มา: มุมภาษี เดลินิวส์ / 12 พฤศจิกายน 2550ตามที่รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้ตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 467) พ.ศ. 2550 ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่นำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คงเหลือ 20% หรือ 25% ของกำไรสุทธิ เพื่อจูงใจให้บริษัทนำหลักทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ตลาดหลักทรัพย์ใหม่) อันเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดม ทุนเพื่อขยายกิจการและส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัท ขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในตลาดทุน ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องทำให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัวด้วย โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 50 เป็นต้นไป ดังนี้

กำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติ บุคคลให้แก่บริษัทที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของกฎหมาย และคงจัดเก็บในอัตราดังต่อไปนี้เป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน

นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่บริษัทนั้นมีหลักทรัพย์มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยยื่นคำขอจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 50 ถึง 31 ธ.ค. 50 และได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 51

1. 20% ของกำไรสุทธิ สำหรับบริษัท ที่นำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่

2. 25% ของกำไรสุทธิ สำหรับบริษัท ที่นำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มิใช่ตลาดหลักทรัพย์ใหม่

ทั้งนี้ บริษัทที่จะได้รับสิทธิในการลดอัตราภาษีเงินได้ดังกล่าว นอกจากการยื่นคำขอในกำหนดเวลาแล้ว จะต้องไม่เคยได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นับเป็นสิทธิประโยชน์ใหม่ล่าสุดของบริษัทจดทะเบียนแต่ระยะเวลาจะน้อยกว่าที่รัฐ บาลชุดก่อนได้ให้แก่บริษัทจดทะเบียน กล่าวคือ เคยให้สิทธิประโยชน์โดยลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ถึง 5 ปีครับ.


บริการของสำนักงาน
  บริการด้านงานบัญชี
  บริการด้านภาษีอากร
  บริการงานจดทะเบียน
  บริการด้านกฎหมาย
  บริการด้าน IT


ถาม-ตอบ
  คำถามทั่วไปเกี่ยวกับบริการ
  คำถามเกี่ยวงานบัญชี
  คำถามเกี่ยวกับภาษีอากร
  คำถามเกี่ยวกับงานจดทะเบียน
  คำถามเกี่ยวกับงานกฎหมาย
  คำถามเกี่ยวกับงาน IT


เว็บไซต์น่าสนใจ
  กรมสรรพากร
  ประมวลรัษฎากรออนไลน์
  สรรพากรสาส์น
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  สภาวิชาชีพบัญชี
  สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรก | บริการของสำนักงาน | สาระน่ารู้ | ถาม-ตอบ | รู้จักสำนักงาน | ติดต่อเรา | ติดต่อเว็บมาสเตอร์


สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สำนักงานยงยุทธการบัญชีและกฎหมาย
589 อาคารถุงเงิน ถ.ลาดหญ้า คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร: 0-2861-4611-5  แฟ็กซ์: 0-2438-2202  อีเมล์: info@yongyout.com