หน้าแรก    สาระน่ารู้    บทความน่าอ่าน


มุมภาษี : ภาษีค่าน้ำมันรถ
...................................................................................................................................................................
ที่มา: มุมภาษี เดลินิวส์ / 29 ตุลาคม 2550มีปัญหาว่า บริษัทฯ จ่ายค่าน้ำมันรถให้กับพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวไปใน กิจธุระของบริษัทฯ โดยจ่ายให้ในอัตรากิโลเมตรละ 5 บาท บริษัทฯ พนักงานจะต้องนำเงินได้จำนวนนี้ ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ และมีข้อกำหนดให้ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง 
 
เรื่องนี้ กรมสรรพากรมีแนวคำวินิจฉัยว่า
 
การที่บริษัทฯ จ่ายเงินค่าน้ำมันรถ ให้กับพนักงาน หากจะได้รับยกเว้นตาม มาตรา 42 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้คือ ต้องมีหลักฐานการใช้รถและพิสูจน์จนเป็นที่เชื่อถือแก่การตรวจสอบไต่สวนของเจ้าพนักงานประเมิน กล่าวคือต้องจ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็นเฉพาะในการที่ต้องปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนเท่านั้น และได้จ่ายไปทั้งหมดเพื่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้นด้วย และบริษัทฯ ต้องมีระเบียบอนุญาตให้มีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถได้ มีหนังสืออนุญาตพร้อมทั้งการบันทึกอนุญาตให้เดินทางไปติดต่องานจากที่ไหนถึงไหน ระยะทางเท่าใด ชื่อเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนรถ ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันรถที่มีการระบุชื่อเจ้าของรถ หมายเลขทะเบียนรถ
 
เงินค่าน้ำมันรถที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้พนักงานส่วนที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้น เข้าลักษณะเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จึงต้องนำเงินจำนวนนี้ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย
 
ดังนั้น ตามคำถามข้างต้นเมื่อปรากฏว่าการจ่ายค่าน้ำมันรถให้กับพนักงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร จึงต้องถือเป็นประโยชน์เพิ่มของพนักงานทั้งจำนวน 
 
อนึ่ง กรณีบริษัทฯ จ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ให้กับพนักงานของบริษัทฯ ตามจำนวนที่จ่ายจริงในกรณีที่พนักงานใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปทำงานให้บริษัทฯ ถือเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ มีสิทธินำค่าน้ำมันดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
 
จึงนำมาเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป.


บริการของสำนักงาน
  บริการด้านงานบัญชี
  บริการด้านภาษีอากร
  บริการงานจดทะเบียน
  บริการด้านกฎหมาย
  บริการด้าน IT


ถาม-ตอบ
  คำถามทั่วไปเกี่ยวกับบริการ
  คำถามเกี่ยวงานบัญชี
  คำถามเกี่ยวกับภาษีอากร
  คำถามเกี่ยวกับงานจดทะเบียน
  คำถามเกี่ยวกับงานกฎหมาย
  คำถามเกี่ยวกับงาน IT


เว็บไซต์น่าสนใจ
  กรมสรรพากร
  ประมวลรัษฎากรออนไลน์
  สรรพากรสาส์น
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  สภาวิชาชีพบัญชี
  สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรก | บริการของสำนักงาน | สาระน่ารู้ | ถาม-ตอบ | รู้จักสำนักงาน | ติดต่อเรา | ติดต่อเว็บมาสเตอร์


สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สำนักงานยงยุทธการบัญชีและกฎหมาย
589 อาคารถุงเงิน ถ.ลาดหญ้า คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร: 0-2861-4611-5  แฟ็กซ์: 0-2438-2202  อีเมล์: info@yongyout.com